Verkoopsvoorwaarden
 1. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Tenzij onze schriftelijke aanvaarding, zijn alle andersluidende voorwaarden van de medecontractanten ongeldig en niet tegenstelbaar.
 2. Onze offerten alsmede aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van benaderende inlichtingen gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen.
 3.  Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede refertes, wij behouden ons steeds het recht voor om de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
 4. Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk op straffe van verval ingediend te worden binnen 24 uur na levering van de goederen. Eventuele reactie op laattijdige klachten vindt steeds plaats onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis noch verzaking.
 5. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit.
 6. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend binnen 3 dagen na ontvangst ervan.
 7. De panelen moeten geplaatst worden zoals men dubbele beglazing in profielen plaatst, volledig met inachtneming van STS 38.03 (België) en BRL 0709 (Nederland).
 8. De facturen zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 15 % per jaar.
 9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebreke-stelling het schuld-saldo verhoogd met 15% met een minimum van € 125,- en een maximum van € 1.860,- zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 10. Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de klant.
 11. De goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan, eventuele verwijlintresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art.1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom en retentie, zijn alle risico’s betreffende het goed aan de koper overgedragen.
 12. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd, en enkel de verkoper kan hiervan afwijken.